WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłaszanie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Zgłaszanie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.


Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130 poz. 881).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek.
 2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.
 3. Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych.

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

 • wielkość i rodzaj emisji,

 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

 • numerze REGON prowadzącego instalację;

 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;

 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;

 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,

 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

       - do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

 • bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia,
 • każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmia-nami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektro-magnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie,
 • każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wnio-sek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

Pomiarów nie przeprowadza się, o ile ostatnie pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenie objętym wnioskiem.

Opłata:
120 zł - za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko - część I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.


17 zł - od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

17,00 zł - za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia instalacji - część  II poz. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena PotrapelukWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia instalacji.
Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu wobec zgłoszenia instalacji. w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
FORMULARZ_ZGLOSZENIA_INSTALACJI_WYTWARZAJACYCH_POLA_ELEKTROMAGNETYCZNE (PDF, 27 KB)
2021-05-06