WSTECZ WSTECZ
Usługa: Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 t.j.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806, z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:


 • Wniosek na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do instalacji,
 • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku.
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowa-dzący instalację nie jest osobą fizyczną.
Opłata:

Na podstawie cz. III poz. 40 i 46 załacznika od ustawy o opłacie skarbowej  za wydanie pozwolenia:

a) 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,

b) 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,

c) 253,00 zł w przypadku zmiany pozwolenia.

150 % stawki opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego.

50 % stawki opłaty skarbowej za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności.


Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.


17 zł - od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Chełm
nr: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Magdalena PotrapelukWydział: Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska

Nr pokoju: 147

Nr telefonu: 82 562 75 11

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7.30 - 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Oświadczenie celem ustalenia wysokości oplaty skarbowej (PDF, 167 KB)
2021-05-06