WSTECZ WSTECZ
Usługa: Pozwolenie na budowęPodstawa prawna:

- art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej –  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (B-1) ,
 2. W przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy załączyć informacje uzupełniające (B-4) 


Opłata:

1. Opłata skarbowa za czynności urzędowe:

Przyjęcie zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można wnieść w Banku PEKAO SA I O/Chełm pl. Niepodległości 1 lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3, § 4 i § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Procedura:
Uwagi:

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć :

 1. Trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami
  pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
  oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art 12 ust. 7 ustawy – Prawo
  budowlane (dotyczy przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego).

 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 

 3. Specjalistyczna opinia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo
  budowlane.

 4. Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architekto-niczno-budowlanym, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa
  w art. 33 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane.

 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
  wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym.

 6. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeśli ustanowione).Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
B1- wniosek o pozwolenie na budowę (DOC)
2021-05-15
B1- wniosek o pozwolenie na budowę (PDF)
2021-05-15
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. docx
2021-05-15
B3 - oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf
2021-05-15
B-4 informacja uzupelniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (DOC)
2021-05-15
B-4 informacja uzupelniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PDF)
2021-05-15