WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkęPodstawa prawna:
- art. 29 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020  r. poz. 1333 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty:
  1. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektów budowlanych (nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę. (PB-4)

  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)  (w przypadku konieczności podania wiąkszej liczby działek, należy dołączyć druk B-4
  1. szkic lub wycinek mapy zasadniczej z naniesionym usytuowaniem obiektu
    przeznaczonego do rozbiórki

  2. opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną konserwatorską,

  3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

  4. opis robót rozbiórkowych
Opłata:
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 30 ust.5, ust. 5c, ust. 5d i ust. 5e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienie przez organ w formie decyzji  sprzeciwu, służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie do 14 od daty doręczenia decyzji.


Procedura:
Uwagi:

Organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia, jeśli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
PB-4 Zgłoszenie rozbiórki (DOC)
2021-05-15
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (PDF)
2021-05-15
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (DOC)
2021-05-15
PB-4 Zgłoszenie rozbiórki (PDF)
2021-05-15