WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zmiana pozwolenia na budowę

Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (B-1) (Druk B-1)
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (Druk B-3)
  3. W przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy załączyć informacje uzupełniające (B-4) (Druk B-4)


  • 4 egzemplarze projektu budowlanego istotnych zmian pozwolenia na budowę znak.... z dnia....

 inne:

  • pisemne pełnomocnictwo (w przypadku jego ustanowienia)


Opłata:
  1. Opłata skarbowa za czynności urzędowe zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – (Dz.U.z 2019r., poz.1000 z późn. zm.).
  • zmiana decyzji pozwolenia na budowę - 10 zł,

  • w przypadku zwiększenia powierzchni usługowej lub produkcyjnej - za każdy metr nowej powierzchni 1 zł.

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową można wnieść w Banku PEKAO SA I O/Chełm pl. Niepodległości 1 lub
w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3, § 4 i § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 6, 6a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane


Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr pokoju: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
B-4 informacja uzupelniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-06-08
B-1 wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiorkę
2020-06-08
B-1 wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiorke
2020-06-08
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
2020-06-08
0B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
2020-06-08
0B-4 informacja uzupelniajaca do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
2020-06-08