WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Wniosek o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) - art. 104.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).


Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela, współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów - GKN_010.pdf.
 
Załącznik do wniosku: operat klasyfikacyjny wykonany na koszt wnioskodawcy przez upoważnionego klasyfikatora oraz zaewidencjonowany w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie.Opłata:

Wniosek podlega opłacie na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) – 10 zł od wniosku

Wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku:
- na rachunek: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 Oddział Banku PKO SA o/Chełm

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127

Nr telefonu: 82 562-76-36

Sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. Decyzja wydana i doręczona stronie zgodnie z KPA.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:

Strona zainteresowana ustaleniem klasyfikacji gruntów ponosi koszty postępowania, jeżeli zostały poniesione w interesie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu – art. 262 KPA.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Marzanna Petruk - inspektorZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek_o_ustalenie_gleboznawczej_klasyfikacji_gruntow.doc
2020-08-18