WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowani i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedzibę lub miejsce zamieszkania,
- adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie rodzaju transportu drogowego (rzeczy lub osoby)
- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
- określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się:
1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art.4 ust. 2 lit. C rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009. Przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić sytuację finansową w wysokości:
- 9000 euro- na pierwszy pojazd
- 5000 euro na każdy następny pojazd,
3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy i jego siedziby albo adres zamieszkania,
4) oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów .
6) informację z Krajowego Rejestru Karnego:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
7) oświadczenia osób o których mowa w pkt. 6) o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do roporządzenia (WE) nr 1071/2009. Opłata:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.
a) w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu , pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis,
b) za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
c) za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%,
d) za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Opłatę można wnieść w kasie Starostwa Powiatowego w Chełmie Plac Niepodległości 1 (czynna w godz. 8:00 – 14:30) lub na rachunek bankowy Starostwa:
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Zezwolenie wydaje się w terminie do 30 dni od daty złożenia podania.
2. W zezwoleniu określa się w szczególności:
- numer ewidencyjny zezwolenia,
- organ który udzielił zezwolenia,
- datę udzielenia zezwolenia,
- podstawę prawną,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- zakres transportu drogowego,
- rodzaj przewozów.
3. Zezwolenie na krajowy transport drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pok. 127 (punkt kancelaryjny)

Nr telefonu: 82 562 75 40 / 82 562 75 10

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego Urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej stronie.Uwagi:
1. Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony.
2. Zezwolenie wydaje starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić sytuację finansową w wysokości:
- 9000 euro na pierwszy pojazd
- 5000 euro na każdy następny pojazd.
Posiadanie zdolności finansowej można potwierdzić przez:
1. roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub upoważnioną osobę
2. gwarancja bankowa
3. ubezpieczenie (OC przewoźnika, z gwarancją, że spełnia warunki Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.).


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek i załączniki (PDF)
2020-08-19
Wniosek wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2020-08-19