WSTECZ WSTECZ ZAŁATW SPRAWE
Usługa: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby uprawnionej, ubiegającej się o pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich w celu pochowania.

Załączniki:
2. akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon (jeśli jest sporządzony w języku obcym, to wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), albo
3. w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający, wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny zgonu,
4. upoważnienie dla firmy organizującej transport i usługę pogrzebową w przypadku gdy firma występującej w imieniu i na rzecz osoby uprawnionej.Opłata:
Nieodpłatnie


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1. Pozwolenie wydaje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej.
2. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
3. Pozwolenie wydawane jest po uprzednim porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.


Wydział: Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich

Nr pokoju: I piętro, pok. 139

Nr telefonu: tel. 82 562 75 40

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Chełmskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi:
1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej tzw. osoba uprawniona (pozostały małżonek(ka), krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) – art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 z późn.zm.).
2. W imieniu osoby uprawnionej może działać wyspecjalizowana firma organizująca transport zwłok i szczątków ludzkich oraz usługę pogrzebową – na podstawie upoważnienia udzielonego firmie przez osobę uprawnioną.
3. Upoważniona przez osobę uprawnioną firma występuje z wnioskiem o wydanie stosownego pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania.
Miejsce załatwienia sprawy – I piętro, pokój nr 139, tel. 82 562 75 40.


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek
2020-08-19
Upoważnienie
2020-08-19