WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: 12 miesięcy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260)

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ( Dz. U. z 2012 r. poz 366)Wymagane dokumenty:

Wniosek  o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: 12 miesięcy (WI_002 Wniosek KAT.II.pdf)

Załącznik:

- dowód wniesienia opłaty za wydane zezwoleniaOpłata:

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat: II – 100 zł,

 

oraz

 

17,00 zł. opłaty skarbowej w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa

opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa nie jest wymagana gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi lub rodzeństwu wstępnym lub zstępnym

 

 

Opłatę za wydanie zezwolenia należy dokonać w kasie Powiatu Chełmskiego (adres: plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pokój 103) lub przelewem na konto 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002 w Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.

 

 

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosi się na konto Urzędu Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 Bank Polska Kasa Opieki SA I O/ChełmWydział: Wydział Infrastruktury

Nr pokoju: 127

Nr telefonu: 082 562-75-88 / 082 562-75-87

Godziny pracy: poniedziałek - piątek – 7.30 – 15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Starosta Chełmski wydaje zezwolenia na przejazd po drogach publicznych kat. II: o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi, o szerokości nieprzekraczającej 3,5mTryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem organu, który wydał zezwolenie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia


Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

specjalista Czesław PietraszewskiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
WI_002_Wniosek_KAT.II..pdf
2020-08-18