WSTECZ WSTECZ
Usługa: Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924)
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzorów Dokumentów Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).


Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej – formularz ZG
2. Zgłoszenie prac kartograficznych – formularz ZK
3. Uprawnienia zawodowe obejmujące zakres wykonywanej pracy geodezyjnej


Opłata:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).


Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: II piętro, pokój nr: 246.

Nr telefonu: 82 562 75 26, 082 562 75 44 / 82 562 75 26

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30

Sposób załatwienia sprawy:
W terminie 10 dni roboczych organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą.


Tryb odwoławczy:
W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.


Uwagi:
Opłaty można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego, I piętro, pokój 103 lub w formie bezgotówkowej na rachunek Powiatu Chełmskiego BANK BGŻ BNP Paribas 18 1600 1101 1841 1342 5000 0002

Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Dariusz Bojko


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
formularz ZK.pdf
2020-08-18
formularz ZG.pdf
2020-08-18