WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłaszanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 393)
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.)Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków (załącznik nr 1) wynikającej z:
• zmiany danych osobowych;
• zmiany adresu zamieszkania;
• zmiany właściciela na podstawie: orzeczeń sądowych np. postanowienie, wyrok, ugoda; aktualnych wyciągów z Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości;
• geodezyjnego podziału działki rolnej na podstawie załączonego operatu technicznego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
• aktualizacji użytku gruntowego na podstawie załączonego operatu technicznego zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Wniosek o wprowadzenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków wynikającej z:
• rozwiązania umowy dzierżawy (załączniki nr 3).
Podstawę do wprowadzenia zmiany w operacie stanowią oryginały w/w dokumentów lub ich potwierdzone za zgodność kserokopie. W przypadku umów dzierżawy ujawnia się je wyłącznie na wspólny wniosek obu stron, przy czym w ewidencji gruntów ujawnia się wyłącznie umowy zawarte w trybie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz umowy zawarte w celu uzyskania renty strukturalnej.Opłata:

Nie podlega opłacieWydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: pok.156

Nr telefonu: 82 562-75-636 (punkt obsługi interesanta), 82 562-75-22

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.45-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

Nie później niż w terminie 1 miesiąca zgodnie z KPA, poprzez wydanie zawiadomienia na piśmie lub decyzji w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.Tryb odwoławczy:

Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się w trybie czynności materialno – technicznych (wydaje się zawiadomienie o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków).

W przypadku, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów, starosta przeprowadza w tej sprawie postępowanie administracyjne zakończone decyzją administracyjną.

Od decyzji w sprawie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego.

Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Uwagi:

Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ((t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) zmiany należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ich powstania, a osoba zgłaszająca zmianę obowiązana jest dostarczyć niezbędne dokumenty – oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów (postanowienia spadkowe, akty małżeństwa, wyroki sądowe).


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 

Paweł GryglickiZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wprowadzenie zmiany
2020-08-18
rozwiazanie umowy dzierżawy
2020-08-18