WSTECZ WSTECZ
Usługa: Wydawanie zaświadczeń na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 393),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), 
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 rok (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 174 ze zm.).Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z jednoznacznie określonym celem jego przeznaczenia
  2. wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego
    – Załącznik nr 7
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia o nieuregulowaniu stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 26.10.1971r o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych – Załącznik nr 8
  4. wniosek o inne zaświadczenia, wydane na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów przeznaczone do celów innych niż określone w pp-ktach 1) i 2).Opłata:

Opłata 17,00 zł za wydanie zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. zaświadczenia do celów:
- emerytalno-rentowych oraz porządkowania własności gospodarstw rolnych.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. Wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku:
bezgotówkowo na rachunek: 93 1240 2223 1111 0000 35769596 Oddział Banku PKO SA o/Chełm

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127

Nr telefonu: 82 562-75-42, 82 562-75-22

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.Uwagi:
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod w/w numerami telefonów.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację: 
Paweł Gryglicki


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
wniosek o wydanie zaświadczenia o nieuregulowaniu stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 26.10.1971r o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych
2020-08-18
wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie gospodarstwa rolnego
2020-08-18