WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zwrot wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),Wymagane dokumenty:

1. Wniosek właściciela (wszystkich współwłaścicieli) lub wszystkich spadkobierców o zwrot wywłaszczonych nieruchomości ze wskazaniem dokładnych danych nieruchomości: oznaczenie nieruchomości, adres - GKN_017
2. 
Dokumenty przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (decyzję administracyjną o wywłaszczeniu nieruchomości, decyzję o zakończeniu podziału i wprowadzeniu nowego stanu własności, umowę zbycia nieruchomości lub decyzję o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w trybie ustaw wymienionych w art. 216 i art. 216a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
3. postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku w przypadku gdy o zwrot nieruchomości występują spadkobiercy poprzedniego właściciela (właściceli),
4. aktualny wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością będącą przedmiotem wniosku,
5. mapę stanu prawnego z historią nieruchomości w przypadku różnicy aktualnego oznaczenia nieruchomości w stosunku do jej oznaczenia w dacie wywłaszczenia.Opłata:

Nie podlegaPrzewidywany termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.
2. Decyzja wydana i doręczona stronie zgodnie z KPA.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie od decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości przysługuje do Wojewody Lubelskiego (za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego).
2. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.Uwagi:

Wnioskodawca zwraca zwaloryzowaną kwotę wypłaconego odszkodowania, zwiększoną lub zmniejszoną wskutek działań podjętych na nieruchomości po jej wywłaszczeniu. 


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz MałekZałączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek właściciela (wszystkich współwłaścicieli) lub wszystkich spadkobierców o zwrot wywłaszczonych nieruchomości ze wskazaniem dokładnych danych nieruchomości: oznaczenie nieruchomości, adres
2020-08-18