WSTECZ WSTECZ
Usługa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek strony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. Wniosek o zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. aktualny odpis z księgi wieczystej,
4. dowód osobisty, NIP, umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (do wglądu).Opłata:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Decyzja wydana i doręczona zgodnie z KPA.


Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie
    (za pośrednictwem Starosty Chełmskiego).
2. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.


Uwagi:

W przypadku złożenia wniosku o zastosowanie bonifikaty należy dołączyć do niego zaświadczenie o dochodzie miesięcznym na 1 członka rodziny za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o przekształcenie.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz Małek