WSTECZ WSTECZ
Usługa: Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Chełmskiego lub Skarbu Państwa na wniosek strony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Chełmskiego lub Skarbu Państwa.
2. operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.Opłata:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Decyzja wydana i doręczona zgodnie z KPA.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie
    (za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego).
2. Odwołanie należy wnieść w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.


Uwagi:

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz Małek