WSTECZ WSTECZ
Usługa: Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147),
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Chełmskiego lub Skarbu Państwa.
2. zaświadczenia ze wszystkich źródeł dochodów np.: z tytułu pracy, renty, emerytury, działalności gospodarczej, umów zlecenia, umów o dzieło, zasiłki, dodatki, alimenty, stypendia oraz inne składniki wchodzące w skład dochodów.,
3. dowód osobisty (do wglądu).Opłata:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.Przewidywany termin załatwienia sprawy:

1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Decyzja wydana i doręczona zgodnie z KPA.Wydział: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Nr pokoju: I piętro, pokój nr: 127 (kancelaria).

Nr telefonu: 82 562 75 23

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie od decyzji przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie
    (za pośrednictwem Starosty Powiatu Chełmskiego).
2. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Mariusz Małek