WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowęPodstawa prawna:
 • Art. 29 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020  r. poz. 1333 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.   PB--2)
 2. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) 
 3. W przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor, do wniosku należy dołączyć informacje uzupełniające (B-4) 
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

 • kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji

W zależności od potrzeb:

 • szkice lub rysunki,

 • opinia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli działka leży na terenie objętym ochroną konserwatorską.

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  projekt zagospodarowania działki lub terenu

 • opis techniczny instalacji.
Opłata:

1. Opłata skarbowa za czynności urzędowe:

Przyjęcie zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można wnieść w Banku PEKAO SA I O/Chełm pl. Niepodległości 1 lub w innym banku, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej na rachunek Urzędu Miasta Chełm Bank PEKAO SA I O/Chełm
nr 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596. Należy wskazać tytuł wpłaty.Przewidywany termin załatwienia sprawy:
zgodnie z art. 30 ust.5, ust. 5c, ust. 5d i ust. 5e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49/ fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 od daty doręczenia decyzji.Procedura:
Uwagi:
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych może przystąpić jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu następnego zgłoszenia.


Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49


Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (DOC, )
2021-05-12
B-3 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PDF,
2021-05-12
B-2 zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinego (PDF)
2021-05-15
B-2 zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinego (DOC)
2021-05-15
PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PDF)
2021-05-15
PB-2 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (DOC)
      
2021-05-15