WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanychPodstawa prawna:
  • art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),


Wymagane dokumenty:

Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 

Wymagane załączniki:

  • charakterystyka obiektu oraz niezbędne rysunki, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nierucho-mości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,

  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

  • propozycje rozwiązań zamiennych,

  • pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do
    obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów
    budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,

w zależności od potrzeb

  • pozytywna opinia innych zainteresowanych organów.
Opłata:
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
W ciągu 1 miesiąca od uzyskania przez organ upoważnienia właściwego ministra do udzielenia zgody na odstępstwo.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Procedura:
Uwagi:

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:
Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o udzielenie zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (DOC)
2021-05-15
Wniosek o udzielenie zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PDF))
2021-05-15