WSTECZ WSTECZ
Usługa: Zgłoszenie o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego częściPodstawa prawna:
 • art. 71 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi,
  w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
 • ekspertyzę techniczną w przypadku zmiany sposobu użytkowania, zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami
  w zależności od potrzeb.
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego spodobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypqadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 71 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane)


Opłata:
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Nr telefonu: 82 562 76 49 / fax. 82 562 75 10

Godziny pracy: Pon-Pt: 7:30 - 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania odmowy w formie decyzji, służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Chełmskiego
w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Procedura:
Uwagi:

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na 30 dni przed rozpoczęciem robót.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu.

Osoba odpowiedzialna za aktualizację:

Tryksa Agata – Pomoc administracyjna, Nr pokoju 90, Nr telefonu 82 562 76 49Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
2020-06-08
Druk- 011 zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
2020-06-08
0B-3 oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
2020-06-08
Druk wniosku AB.011 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
2020-06-08